Standardbetingelser

Standardbtingelser hos Flash Marketing ApS

Generelle forretningsbetingelser af 01.01.2019.

 

Følgende vilkår er pr. 1. januar 2019 gældende hos Flash Marketing ApS og erstatter alle tidligere versioner af disse vilkår og betingelser

Hvem kan oprette abonnementer?
Alle der er fyldt 18 år og myndige kan oprette et kundeforhold hos Flash Marketing ApS.
Kunden er selv forpligtet til at vedligeholde og opdatere sine stamdata, herunder e-mail adressen som er Flash Marketing ApS’ primære måde at kontakte kunden. Stamdata kan vedligeholdes igennem kundens kontrolpanel.

Abonnementets varighed
Abonnementet gælder, fra Flash Marketing ApS har modtaget bestillingen, og indtil en opsigelse er Flash Marketing ApS i hænde.
Et abonnements varighed er helårligt, og det betales forud ved periodestart. Flash Marketing ApS forbeholder sig retten til ikke at acceptere en ansøgning om abonnement.

Opsigelse og ændring af webhotel eller serviceabonnement
Kunden kan til enhver tid opsige abonnementet med 1 måneds varsel til udløb af en betalingsperiode. Opsigelsen skal være skriftlig og være Flash Marketing ApS i hænde senest 1 måned før udløbet af en betalingsperiode.

Flash Marketing ApS’ produkter, ydelser og domænenavne leveres specialtilpasset til kunden, og derfor gælder almindelig fortrydelsesret ikke. Se Forbrugeraftaleloven §12, stk. 1 (fortrydelsesret ved fjernsalg).
 
Finder opsigelsen ikke sted, fortsætter abonnementsperioden for en ny 1-årig periode.
Det er altid muligt at ændre et abonnement, hvilket skal ske enten skriftligt eller via email. Ændringen vil træde i kraft hurtigst mulig, efter at en evt. difference i abonnementsprisen er indbetalt.
 

I de tilfælde hvor abonnementet bliver dyrere, vil differencen mellem den nye ydelse og den allerede indbetalte ydelse blive opkrævet. Differencen dækker perioden fra den nye service er til rådighed og frem til næste betalingsperiode. Herefter vil den nye ydelse blive opkrævet.

Bliver det nye abonnement billigere, vil der ikke ske afregning af differencen. Den nye ydelse vil blive opkrævet fra næste betalingsperiode, og derefter tage effekt.

Flash Marketing ApS forbeholder sig ret til at opsige et abonnement med 1 måneds varsel. Er der forudbetalt, vil der blive tilbagebetalt forholdsmæssigt.

Overtrædes nærværende generelle betingelser, forbeholder Flash Marketing ApS sig retten til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. Eventuel forudbetaling vil i disse tilfælde ikke blive refunderet. Se iøvrigt vedrørende misbrug nedenfor.

Endvidere forbeholder Flash Marketing ApS sig retten til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning ved alle former for misbrug, overtrædelser, ulovligheder, misbrug af password og sikkerhedshuller, ligesom abonnementet ikke må benyttes til at skaffe sig uautoriseret adgang til systemer. Alt kriminelt materiale og oplysninger kan blive videregivet til relevante myndigheder eller retslige instanser.

 
Opsigelser, der sendes elektronisk via e-mail, gælder der særlige forhold omkring, idet opsigelsen først er gyldig, når Flash Marketing ApS har bekræftet modtagelsen. (Dette sker for, at kunden ikke skal risikere, at deres opsigelse er blevet fjernet af et spam-/virusfilter på vejen til Flash Marketing ApS).
Alle produkter/tjenester forfalder til betaling, når kunden har adgang til produktet/tjenesten. Såfremt kunden undlader at benytte sig af et produkt/tjeneste, har Flash Marketing ApS krav på betaling.
Levering.
Flash Marketing ApS skal, så vidt det er muligt, levere til aftalt tid (kaldet deadline) jf. den indgåede kontrakt. Der tages forbehold for manglende materiale fra kunden, sygdom af nøglepersonale i projektet etc. Flash Marketing ApS skal ved forsinkelse informere kunden indenfor rimelig tid,med angivelse af en ny deadline. Flash Marketing ApS’ omkostninger eksempelvis til underleverandører etc. afholdes udelukkende af Flash Marketing ApS.

 

Tilbudsgivning:
Tilbud er først gyldige efter endelig bekræftelse fra Flash Marketing ApS. Ved angivelse af priser er alle priser angivet eksl. moms og afgifter

Glemt password.
Glemmer kunden sit password, kan Flash Marketing ApS udsende et nyt. Det sker på den kunde e-mail adresse, som er registreret hos Flash Marketing ApS eller den e-mail adresse, der blev oplyst ved oprettelse af abonnementet. Har kunden ikke adgang til disse e-mails, fremsender Flash Marketing ApS kun det nye password med brev.

Af sikkerhedsmæssige årsager fremsendes der ikke nyt password til andre e-mail adresser, pr. telefax eller oplyses pr. telefon. Dette er kundens sikkerhed for, at et nyt password ikke fremsendes til 3. part, der eksempelvis har set en faktura eller på anden vis er kommet i besiddelse af et kundenummer.

Priser.
Prisændringer vil blive varslet 30 dage i forvejen på vores hjemmeside (www.flash.dk).

Sker der moms-, afgiftsændringer eller lignende fra offentlige instanser eller anden 3. part, som Flash Marketing ApS ikke har indflydelse på, forbeholder Flash Marketing ApS sig ret til at ændre priserne med øjeblikkelig virkning.

Kundeoplysninger.
Ved oprettelse af abonnement oplyser kunden bl.a. navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og videregives ikke til 3. part.

Websites, E-mails o. lign.
Når abonnementet er aktiveret, har kunden mulighed for at oprette en website, et antal e-mails samt diverse services afhængig af hvilken type abonnement, der er valgt.

Flash Marketing ApS tillader oplysninger/informationer af enhver art, så længe det ikke er i strid med dansk eller international lovgivning, og hvis indholdet ikke har særlig karakter. Endvidere må abonnementet ikke benyttes som diskplads for filer, som fx. filarkiver m.m.

Ved unormal stor trafik/belastning vil Flash Marketing ApS, af hensyn til andre kunder og for at holde prisniveauet, kontakte kunden med henblik på en klarlægning af trafikken og en undersøgelse af den belastende website. Flash Marketing ApS forbeholder sig i den forbindelse ret til at suspendere denne website. Flash Marketing ApS forbeholder sig endvidere ret til at opkræve yderligere betaling for trafikforbrug og indgåelse af en speciel betalingsaftale i disse tilfælde.

Ved unormal stor trafik/belastning vedrørende Flashmanage forbeholder Flash Marketing ApS sig retten til at kontakte kunden med henblik på en klarlægning af trafikken samt retten til at forhøje abonnementsprisen for det øgede trafikforbrug.

Særlig karakter.
Indhold/materiale af særlig karakter defineres bl.a. som erotisk og pornografisk materiale, propaganda og ulovligt materiale. Ulovligt materiale kan eksempelvis være MP3-filer, billeder og filmklip uden behørigt ejerrettighedsforhold.

Materiale af nævnte karakter må ikke forfindes på vore servere, med mindre anden aftale foreligger.

Er kunden i tvivl om indholdets karakter, opfordres der til, at kunden kontakter Flash Marketing ApS om en forhåndsgodkendelse af materialet, ligesom der kan indgås særaftaler om hosting af materiale med særlig indhold.

Flash Marketing ApS alene beslutter om materialet er af særlig karakter.

Overtrædes vore generelle betingelser, herunder materiale af særlig karakter, da vil Flash Marketing ApS opsige abonnementet og lukke domæner og services med øjeblikkelig virkning. Eventuel forudbetaling vil, ligesom ved alle andre misligeholdelser, ikke blive tilbagebetalt.

ASP, PHP, Perl, CGI-scripts o.lign.
Det er ikke tilladt at benytte funktioner i scriptsprog eller lign. til at læse/kopiere/ændre andre kunders filer, eller filer på Flash Marketing ApS’ servere, som ikke tilhører kunden selv.

Betaling.
Ved oprettelse af kundeforhold faktureres domæneregistreringer, webhotel og services m.m. forud for den valgte betalingsperiode.

Efterfølgende betalingsperiode faktureres ligeledes forud til betaling ved start på en periode. Der vil af fakturaen fremgå både betalingsperiode samt betalingsfrist.

Ved betaling efter den på fakturaen anførte betalingsfrist, forbeholder Flash Marketing ApS sig ret til at udsende 1. betalingspåmindelse med et rykkergebyr på kr. 100,- + 1,5 % morarenter pr. påbegyndt måned i henhold til renteloven. Ved fortsat manglende betaling udsendes 2. betalingspåmindelse, hvorpå der påløber et rykkergebyr på kr. 100,-. Har indbetaling stadig ikke fundet sted umiddelbart efter udsendelse af 2. betalingspåmindelse, forbeholder Flash Marketing ApS sig ret til at overgive sagen til retslig inkasso samt at suspendere abonnementet.

Såfremt betaling herefter finder sted, kan abonnementet genåbnes mod yderligere et gebyr på kr. 250,-.

Driftssikkerhed.
Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder Flash Marketing ApS sig ret til at begrænse og/eller indskrænke anvendelsesmuligheder i tilfælde, hvor dette kan have indflydelse på drift og sikkerhed. Flash Marketing ApS forbeholder sig til enhver tid retten til at skaffe sig adgang til kundedata. Kendskab til data vil blive behandlet fortroligt.

Enhver anden form for adgang til kundedata kræver kundeaccept eller en dommerkendelse.

Backup.
Flash Marketing ApS foretager løbende backup af serverne, men der henstilles til, at kunden selv foretager backup.

Ansvar.
Al brug af abonnementet sker i ethvert henseende på kundens eget ansvar.

Flash Marketing ApS påtager sig intet ansvar for tab af data og software, driftsforstyrrelser og manglende adgang til internettet/informationer, tabt arbejdsfortjeneste o.lign. i forbindelse med benyttelse af Flash Marketing ApS’ abonnement og services.

Flash Marketing ApS påtager sig intet ansvar for dette, uanset hvilket forhold det skyldes, eksempelvis kan nævnes systemnedbrud og andre forhold både hos og udenfor Flash Marketing ApS, force majeure, strejke og lock-outs. Endvidere påtager Flash Marketing ApS sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til data.

Ethvert krav om erstatning kan aldrig overstige prisen, for det købte abonnement.

Tvister.
Tvister og tvivlstilfælde, som opstår mellem kunden og Flash Marketing ApS, og som skal afgøres af en domstol, skal foregå ved Flash Marketing ApS’ værneting i Danmark.

Brug af oplysninger:
Kunden er indforstået med, at Flash Marketing ApS kan kontakte kunden telefonisk, pr. e-mail og brev for at informere om produkter og kampagner eller i forbindelse med markedsundersøgelser.

Ændring af vilkår.
Alle kunde- og betalingsvilkår kan af Flash Marketing ApS ændres med 30 dages varsel.

Flash Marketing ApS forbeholder sig ret til at ændre kunde- og betalingsvilkår med øjeblikkelig virkning, såfremt ændringen skyldes forhold, som Flash Marketing ApS ikke har indflydelse på eksempelvis lovgivningsmæssige ændringer.

Al materiale og information tilhører Flash Marketing ApS og må kun bruges eller kopieres med særlig tilladelse fra Flash Marketing ApS eller mod udtrykkelig henvisning.

Alle priser nævnt i vore forretningsbetingelser er ekskl. moms.

Behandling af persondata. (GDPR)

Flash Marketing ApS er forpligtet til at overholde persondatalovens bestemmelser og sikkerhedsbekendtgørelsen om behandling af personoplysninger.

Flash Marketing ApS forpligter sig til ikke at benytte kundens personoplysninger til andet end, hvad der er nødvendigt for, at kundens løsning fungerer efter hensigten.

Den dataansvarlige hos Flash Marketing ApS er Curanet A/S.

Flash Marketing ApS er forpligtet til at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at kundens oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab.01.01.2

ØNSKER I AT FÅ SUCCES MED JERES BRAND?

Venligst udfyld og få et uforpligtende tilbud